ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

При Інституті фізичної оптики функціонує видавництво. Починаючи з 2000 р. Інститутом видається науковий фаховий журнал – Ukrainian Journal of Physical Optics. За цей час журнал здобув чималий авторитет серед вітчизняних та закордонних спеціалістів. Журнал увійшов у загально визнані реферативні бази даних – SCOPUS, Thomson Reuters ISI та ін.

Міжнародне визнання наукової школи дозволило залучити до роботи у редколегії журналу вчених з різних країн світу, які своїм авторитетом обумовили зростання авторитету журналу.

ІНСТИТУТОМ ВИДАНІ МОНОГРАФІЇ

Влох О.Г., Кітик А.В. Кристалічні діелектрики з неспівмірно модульованою структурою. 2002

На основі феноменологічної теорії та макроскопічних властивостей (діелектричних, оптичних, пружніх та ін.) викладається суть фізики кристалічних діелектриків (сегнетоелектриків і сегнетоеластиків) з неспівмірно модульованою структурою. Нетривіальні фазові переходи та відповідні властивості пояснюються введенням у вираз для вільної енергії ґрадієнтних інваріантів, взаємодії фазонних та амплітудонних мод, дискретністю дробових значень хвильових векторів, що локалізуються в окремих точках зони Бріллюена. Широке коло ефектів, властивих тільки НС фазам, пов’язується з взаємодією фазових солітонів з домішками та дефектами. Для магістрів, аспірантів, наукових працівників в галузі фізики твердого тіла, структурних фазових переходів, кристалооптики, кристалоакустики, прикладної фізики.

Герзанич О.І. Сегнетоелектрики групи A2IVB2VC6VI під впливом високого тиску. 2008.

Книга присвячена дослідженням фізичних властивостей сегнетоелектриків групи А2В2С6 під впливом всебічного стиснення. Основна увага приділена особливостям діелектричних, сегнетоелектричеих, механічних та оптичних властивостей при фазових переходах. Показано, що на фазових p,T-діаграмах цих кристалів має місце точка Лівшиця, яка розмежовує переходи в співмірну полярну, неполярну та неспівмірну фази. Описані деякі практичні застосування сегнетоелектриків групи А2В2С6 та апаратура високих тисків для дослідження властивостей кристалів з фазовими переходами.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів фізичних спеціальностей вузів.

Р.Дж.Хансперджер Інтегральна оптика: теорія та технологія, 5-те видання. 2003. /за редакцією Влоха Р.О., Влохa О.Г./

Підручник є першим виданням інтегральної оптики українською мовою. Він охоплює новітні досягнення теорії і технології інтегральних приладів і систем. Розглядаються методи зв’язку з хвилеводами і між ними, принципи випромінювання різних типів напівпровідникових лазерів і його модуляції, інтегральнооптичні приймачі та оптичні підсилювачі, прилади на квантових ямах, полімерна та плівкова інтегральна оптика, фотоніка та НВЧ безпровідникові системи, застосування та напрями розвитку інтегральної оптики. Кожний розділ супроводжується контрольними задачами.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових працівників, інженерів як навчальний посібник і довідник.

Фазові діаграми сегнетоелектричних твердих розчинів Sn2P2(SexS1-x)6 / Р.О. Влох, О.Г. Мись, І.Ю. Мартинюк-Лотоцька, Б.Є. Запека, М.Є. Костирко. – Львів : Інститут фізичної оптики, 2013. – 150 с. ISBN 978-966-97386-0-8

Монографію присвячено проблемі спеціальних точок на p,T,x-фазовій діаграмі твердих розчинів Sn2P2(SexS1-x)6. На основі термодинамічної теорії узагальнені результати експериментального дослідження акустичних, оптичних та термомеханічних властивостей цих кристалів.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Параметрична сингулярна оптика / Р.О. Влох, І.П. Скаб, Ю.В. Васильків. – Львів : Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха, 2015. – 174 с. ISBN 978-966-97386-1-5

Монографію присвячено проблемі генерації сингулярних пучків та керування їхніми параметрами зовнішніми полями різної природи. На основі встановлених основних закономірностей ефектів параметричної сингулярної кристалооптики, індукованих аксіально-симетричними полями, продемонстрована принципова можливість формування сингулярних пучків, що переносять оптичні вихори, за допомогою ефектів параметричної кристалооптики в монокристалах під дією неоднорідних механічних напружень, електричного поля та при акустооптичній і акустогіраційній взаємодії. Показана можливість керування ефективністю спін-орбітального перетворення зовнішніми полями та можливість просторового керування положенням вихрового пучка при акустооптичній взаємодії.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Бездзеркальна лазерна генерація з оптичним нагнітанням / Ю.А. Настишин, Т.Г. Дудок – Львів : Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха, 2015. – 96 с. ISBN 978-966-97386-2-2

В монографії розглянуто механізми бездзеркальної лазерної генерації з оптичним нагнітанням у флуоресцентних середовищах, які забезпечують зворотній оптичний зв’язок за рахунок просторової конфігурації показника заломлення. Розглянута випадкова лазерна генерація у сильно розупорядкованих розсіюючих оптичних матеріалах. Описана роль селективного брегівського відбивання у формуванні зворотнього зв’язку при лазерній генерації в фотонних структурах. Розглянуто проблеми лазерної генерації в холестеричних рідких кристалах, як одномірних природніх фотонних структурах. Література стосовно кожного із механізмів бездзеркальної лазерної генерації проаналізована в хронологічному порядку.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Еліпсометрія ультратонких плівкових структур / Р.О. Влох, А.М. Коструба. – Львів : Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха, 2017. – 294 с. ISBN 978-966-97386-3-9

Монографію присвячено розробці нових принципів еліпсометрії і еліпсометричних методів вимірювання параметрів ультратонких поверхневих шарів з товщиною меншою 20 нм. На основі встановлених закономірностей еліпсометричного відгуку вирішено проблему незалежного визначення параметрів ультратонких прозорих плівкових структур в умовах сильного кореляційного зв’язку між цими параметрами, що дозволило суттєво підвищити точність отримуваного результату. Запропонована методика розрахунку середньоквадратичної похибки параметрів поглинаючої плівки, яка дозволяє об’єднати аналіз чутливості еліпсометричних вимірювань із кореляційним аналізом та спрощує процедуру оптимізації умов еліпсометричного експерименту.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Методи п’єзооптики в неоднорідних механічних полях / Р.О. Влох, І.П. Скаб, О.М. Крупич, Д.І. Адаменко. – Львів : Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха, 2019. – 148 с. ISBN 978-966-97386-5-3

Монографія є узагальненням результатів розробки та апробації методів дослідження п’єзооптичних властивостей кристалів, які базуються на 2D поляриметрії та інтерферометрії в поєднанні з формуванням заздалегідь визначених неоднорідних розподілів механічних напружень за допомогою методів діаметрального стиску, механічного кручення та чотириточкового згину, що дозволило розв’язати проблему точності п’єзооптичного експерименту – а саме, підвищити її та забезпечити надійність отриманих результатів.

Книга розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, студентів фізичних спеціальностей закладів вищої освіти та аспірантів.