II Ukrainian - Polish - Lithuanian Meeting 
on Ferroelectrics Physics
 
Organising and Scientific Programme Committee:

• Vlokh R. O. (Lviv, Ukraine) – chairman
• Banys J. (Vilnius, Lithuania) 
• Cach R. (Wrocław, Poland)
• Czapla Z. (Wroclaw, Poland) 
• Dec J. (Katowice, Poland)
• Glinczuk M. D. (Kyiv, Ukraine)
• Grabar A. A. (Uzhgorod, Ukraine)
• Grigalaitis R. (Vilnius, Lithuania)
• Grigas J. (Vilnius, Lithuania)
• Kharchenko M. F. (Kharkiv, Ukraine) 
• Poprawski R. (Wrocław, Poland) 
• Roleder K. (Katowice, Poland)
• Stasyuk I.  V. (Lviv, Ukraine)
• Trubitsyn M. P. (Dnipropetrovsk, Ukraine) 
• Vysochanskii Yu. M. (Uzhgorod, Ukraine)

Local Organising Committee:

• Skab I. P. – chairman
• Dudok T. G.
• Klymiv I. M.
• Kostyrko M. Ye.
• Krupych O. M.
• Savaryn V. I.
• Vasylkiv Yu. V.