N
Назва дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фіз.-мат. наук
Автор
Керівник
Рік
1*
Электрооптические свойства некоторых кристаллов
Влох О.Г.
Проф. Желудев И.С. 
1963 
2*
Электрооптические и пьезооптические свойства некоторых кристаллов
Луцив-Шумский Л.Ф.
Проф. Влох О.Г.
1971 
3*
Гиротропные и электрооптические свойства некоторых кристаллов
Лазько Л.А.
Проф. Влох О.Г.
1975 
4*
Гиротропия и влияние внешних полей на оптические свойства кристаллов
Кобылянский В.Б.
Проф. Влох О.Г.
1979 
5*
Электрооптические и электрогирационные свойства твердых растворов на основе германата свинца
Шопа Ярослав Иванович
Проф. Влох О.Г.
1982 
6*
Эффекты пространственной дисперсии в кристаллах типа KDP
Клепач Николай Иванович
Проф. Влох О.Г.
1985 
7*
Особенности линейного и циркулярного двупреломления в одноосных кристаллах при воздействии электрического поля
Климов Иван Михайлович
Проф. Влох О.Г.
1985 
8*
Электро- и пьезооптические свойства кристаллов тиогаллатов серебра и кадмия
Царик Анатолий Владимирович
Проф. Влох О.Г.
1986 
9*
Эффекты магнитополяризационной и магнитоэлектрической псевдогирации в кристаллах сульфида кадмия и германата свинца
Сергатюк Виталий Андреевич 
Проф. Влох О.Г.
1986 
10*
Двупреломляющие, гиротропные и нелинейнооптические свойства несоразмерных сегнетоэлектрических кристаллов группы A2BX4
Китык Андрей Васильевич
Проф. Влох О.Г.
1987 
11*
Оптическая анизотропия и гистерезисные явления при фазовых переходах в несоразмерных кристаллах типа  A2BX4 (X=Br, Cl, F) 
Каминский Борис Владимирович
Проф. Влох О.Г.
1987 
12* 
Исследование гиротропных свойств кристаллов NaK- и  NaNH4 -тартрат тетрагидрат
Бережной Игорь Владимирович
Проф. Влох О.Г.
1987 
13* 
Взаимодействие волн в кристаллах тиогаллата серебра
Грабовский Владимир Андреевич 
Проф. Влох О.Г.
1988 
14* 
Кристаллооптика собственных сегнетоэластиков и сегнетоэлектриков при фазовых переходах (K2Cd2(SO4)3, Ca2Pb(C2H5CO2)6, Sn2P2S6
Влох Ростислав Орестович
Prof. Slyvka V.Yu. 
1990 
15* 
Исследование фазовых переходов в несоразмерных кристаллах (N(CH3)4)2BX4 (B=Co, Cu, Cd, Zn, Mn, Fe; X=Cl, Br) методами двупреломления и поглощения света 
Свелеба Сергей Андреевич
Проф. Влох О.Г.
1990 
16* 
Исследование спонтанно деформированных состояний одноосных жидких кристаллов
Настишин Юрий Адамович
Проф. Влох О.Г., 
к.ф.-м.н. Лаврентович О.Д.
1990 
17* 
Фазовые P,T диаграммы несоразмерных кристаллов(N(CH3)4)2XCl4 (X=Zn, Co, Mn, Cu), Cs2YBr4 (Y=Hg, Cd): двупреломляющие и упругие свойства
Мокрый Олег Мирославович
Проф. Влох О.Г.
1990 
18 
Дослідження взаємодії неспівмірної структури з дефектами в кристалах тетрахлорметалатів тетраметиламонію (N(CH3)4)2MeCl4 (Me=Zn, Cu, Mn, Fe, Co) 
Жмурко Володимир Станіславович
Проф. Влох О.Г.
1992 
19 
Диэлектрические свойства полупроводников в диапазоне субмиллиметровых волн
Сиротинский Олег Иванович
Проф. Козлов Г.В.
1992 
20 
Оптическое двупреломление и электрон-фононное взаимодействие в области фазовых переходов кристаллов (NH2(CH3)2)2MeCl4 (Me=Cu, Co, Zn, Mn, Cd) и NH2(CH3)2Me(SO4)2*6H2O (Me=Al, Ga) 
Капустянык Владимир Богданович
Проф. Влох О.Г. 
1992 
21 
Оптична анізотропія сегнетоелектричних кристалів з доменною та неспівмірно модульованою структурою 
Кушнір Олег Степанович 
Проф. Влох О.Г.
1994 
22 
Використання поляриметрії в оптичній томографії анізотропних середовищ
Бережна Світлана Юріївна
Проф. Влох О.Г.
1995 
23 
Оптико-фізичні дослідження динаміки гратки моноклінних кристалів типу CsH2PO4 при структурних фазових переходах
Щур Ярослав Йосипович
Проф. Влох О.Г.
1995 
24 
Особливості ефектів інтерференції та дифракції світла з врахуванням гіротропії кристалів
Скаб Ігор Петрович
Проф. Влох Р.О.
1996 
25 
Дослідження оптичних параметрів дискових носіїв інформації і оптимізація їх мікроструктури
Коструба Андрій Михайлович 
Проф. Влох О.Г.
1996 
26 
Кристалооптичні та пружні властивості кристалів A2BX4 (A=Cs, N(CH3)4, NH3C3H7, NH3C2H5; B=Fe, Hg, Cu, Mn; X=Cl) при структурних фазових переходах
Сопрунюк Віктор Петрович
Проф. Влох О.Г.
1997 
27 
Високоточні поляриметричні дослідження параметрів оптичної анізотропії кристалів
Кравчук Модест Олегович
К.ф.-м.н., доц. Шопа Я.І.
1997 
28 Релаксація статичної фотопружності в кристалах групи тригліцинсульфату Дем'янишин Наталія Михайлівна Проф. Мицик Б.Г. 1998
29 
Оптико-фізичні властивості монокристалів BaB2O4, вирощених в альфа- і бета-фазах
Адамів Володимир Теодорович
Проф. Влох Р.О.
1999 
30 
Гіротропні та двозаломлюючі властивості блакитних фаз
Смалюх Іван Іванович 
Проф. Готра З.Ю.
1999 
31 
Вплив одновісних тисків на рефракційні властивості кристалів групи A2BX4 з інверсією знака двопроменезаломлення
Брезвін Руслан Степанович
Проф. Романюк М.О.
2000 
32 
Двозаломлення та гіротропія кристалів LiNbO3 та NaBi(MoO4)2 при аксіально-тензорних деформаціях
Костирко Мирослав Євгенійович
Проф. Влох Р.О. 
2000 
33 
Енантиоморфна гетерофазно-полідоменна структура та оптична активність твердих розчинів K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3 (0 <x < 1) 
Влох Оксана Валентинівна
Проф. Романюк М.О.
2001 
34 
Поляриметрія, мікроскопія та вирощування кристалів лангбейнітів K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3, Rb2Cd2(SO4)3 і Tl2Cd2(SO4)3
Гірник Ігор Степанович 
Проф. Влох Р.О.
2002 
35 
Поляриметрія зображення неоднорідних анізотропних об’єктів
Крупич Олег Миколайович
Проф. Влох Р.О.
2002 
36 Пружнооптичні та пружні властивості кристалів Cs2XY4 (X=Hg, Cd; Y=Cl, Br) та NH4HSeO4 Задорожна Анна Володимирівна Проф. Кітик А.В. 2003
37 Фононні спектри шаруватих кристалів  InxTa1-xJ Тернавська Софія Володимирівна Проф. Довгий Я.О. 2003
38 Оптичні властивості кристалів боратів стронцію SrB4O7, Sr4B14O25, Sr4B14O25: RE3+ (RE3+ = Pr3+, Nd3+, Eu3+) Кудрявцев Дмитро Петрович Проф. Оселедчик Ю.С. 2003
39 Кристалооптика та спектроскопія неспівмірно модульованих сегнетоеластиків   Cs2HgCl4, Cs2HgBr4 і Cs2CdBr4 Трач Ігор Богданович Проф. Влох Р.О. 2004
40 П’єзо- та акустооптика променевостійких кристалів BaB2O4, Li2B4O7 та CsLiB6O10 Мартинюк-Лотоцька Ірина Юріївна Проф. Влох Р.О. 2005
41 Комбінований п’єзоелектрооптичний ефект в  сегнетоелектричних кристалах Мись Оксана Григорівна. Проф. Влох Р.О. 2006
42 Магніто- та електроіндуковані ефекти оптичної активності у магнітно-невпорядкованих кристалах Адаменко Дмитро Ігорович Проф. Влох Р.О. 2008
43 Оптична і пружна анізотропія з врахуванням гірації та п’єзоіндукованих і доменних конфігурацій Васильків Юрій Васильович Проф. Влох Р.О. 2010
44 Оптико-люмінесцентні властивості поруватого кремнію, одержаного методом анодизації Оленич Ігор Богданович Доц. Монастирський Л.С. 2010
45 Впасні центри люмінесценції і рекомбінаційні процеси в поліморфних видозмінах германату вісмуту Кухарський Ігор Йосифович Проф. Бордун О.М. 2010
46 Псевдобрюстерівське просвітлення плоскопаралельних структур оптичних фільтрів Кушнір Олег Павлович Проф. Кособуцький П.С. 2011
47 Особливості фотопружності в тетраедричних та пірамідальних класах симетрії тетрагональних кристалів Кость Ярослав Павлович Проф. Мицик Б. Г. 2012
48 Акустичні і оптичні властивості власних сегнетоелектриків Sn2P2S6 і Sn2P2(Se0,28S0,72)6 в околі трикритичної точки Запека Богдан Євгенович Проф. Влох Р.О. 2012
49 Поляризаційна корелометрія сіток характеристичних станів Мюллер-матричних зображень фазово-неоднорідних біологічних шарів Новаковська Ольга Юріївна Проф. Ушенко О.Г. 2012
50 Фур'є-Стокс-поляриметрія полів лінійно та циркулярно двопроменезаломлюючих протеїнових мереж Карачевцев Артем Олегович Проф. Ушенко О.Г. 2012
51 Оптична активність, лінійний та циркулярний дихроїзм діелектричних кристалів галогерманатів Фтомин Назар Євгенійович Проф. Шопа Я. І. 2013
52 Методи вимірювання пєзооптичних коефіцієнтів та формування поляризаційних сингулярностей при 2D напружених станах Саварин Вікторія Іванівна Проф. Влох Р.О. 2014
53 Електронні збудження і люмінесценція полікристалічних сполук на основі галату цинку Бігдай В.Г. Проф. Бордун О.М. 2014
54 Особливості формування сіткової структури ковалентних стекол на основі халькогенідів арсену та германію Бойко Віталій. Теодорович Проф. Шпотюк О.Й. 2016
55 Електронні збудження і люмінесценція в тонких плівках на основі оксиду ітрію Бордун Іван Олегович Проф. Половинко І. І. 2018
56 Оптичні властивості та рекомбінаційні процеси в тонких плівках на основі складного оксиду (Y0.06Ga0.94)2O3 Медвідь Іванна Іванівна Проф. Бордун О. М. 2018
57 Лазерна генерація в неоднорідно орієнтованому холестерику Дудок Тарас Григорович Д.ф.-м.н. Настишин Ю.А. 2019
 
 
Назва дисертації на здобуття вченого ступеня доктора фіз.-мат. наук
Автор
Консультант
Рік
1*
Параметрические явления в кристаллооптике (электрооптика и электрогирация)
Влох О.Г.
Проф. Желудев И.С. 
1978 
2*
Оптико-физические свойства несоразмерных фаз кристаллов группы A2BX4
Половинко Игорь Иванович
Проф. Влох О.Г.
1990 
3
Градієнтні ефекти параметричної кристалооптики
Влох Ростислав Орестович
Проф. Готра З.Ю.
1995 
4
Кристалооптика та акустика структурно-модульованих фаз
Кітик Андрій Васильович
Проф. Влох О.Г.
1995 
5
Каркасна структура і оптико-фізичні властивості монокристалічних безводних боратів 
Бурак Ярослав Володимирович
Проф. Довгий Я.О. 
2001 
6
Механізми адаптації ссавців до гіпоксії за участю дихальних гемопротеїнів 
Коробов В. М.
Проф. Стародуб М.Ф.
2003 
7 Високоточна поляриметрія в параметричній кристалооптиці Шопа Ярослав Іванович Проф. Влох О.Г. 2004
8 Електронні збудження і власні центри люмінесценції в полікристалічних сцинтиляційних кисневовмісних сполуках Бордун Олег Михайлович  Проф. Стасюк З. В. 2004
9 Спектроскопія і структура центрів люмінесценції та радіаційних дефектів в склі системи CaO-Ga2O3-GeO2 Падляк Богдан Володимирович Проф. Влох О.Г. 2006
10 Оптична анізотропія деформованих та дефектних структур в рідких кристалах Настишин Юрій Адамович Проф. Влох О.Г. 2006
11 Сегнетоеластична доменна структура та її вплив на фізичні властивості оксидних кристалів із структурою первоскиту Савицький Дмитро Іванович Проф. Убізський С. 2008
12 Поширення оптичних вихорів в періодично збурених слабоспрямовуючих оптичних волокнах Алексеєв Костянтин Миколайович   2010
13 Взаємодія неперервних та імпульсних сингулярних оптичних пучків з мікро- та наночастинками Шведов Владлен Геннадійович Проф. Воляр О.В. 2011
14 Властивості та формування нано- і  гетероструктур на основі сполук системи АІІІВ Балицький Олексій Олександрович Проф.Савчин В. П. 2011
15 Ізовалентно заміщені борати літію і барію: синтез, структурні особливості та фізичні властивості Адамів Володимир Теодорович Д.ф.-м.н. Бурак Я.В. 2012
16 Акустооптичні фероїки (фазові переходи, кристалоакустика і кристалооптика) Мартинюк-Лотоцька Ірина Юріївна Проф. Влох Р.О. 2012
17 Критичність поведінки оптико-фізичних властивостей сегнетоелектриків Sn2P2S6 і Sn2P2(Se0,28S0,72)6 (р,Т,х - фазова діаграма твердих розчинів Sn2P2(SexS1-x)6) Мись Оксана Григорівна Проф. Влох Р.О. 2013
18 Ефекти параметричної сингулярної кристалооптики, індуковані аксіально-симетричними полями Скаб Ігор Петрович Проф. Влох Р.О. 2013
19 Структурно-топологічна самоорганізація сіткоутвоюючих систем халькогенідних стекол Головчак Роман Ярославович Проф. Шпотюк О.Й. 2016
20 Еліпсометрія ультратонких плівкових структур Коструба Андрій Михайлович Проф. Влох Р.О. 2016
21 Фотопружніcть низькосиметричних кристалів Дем’янишин Наталія Михайлівна Проф. Мицик Б.Г. 2018
22 2D поляриметрія та інтерферометрія в п’єзооптиці і акустооптична анізотропія кристалів Крупич Олег Миколайович Проф. Влох Р.О. 2018
23 Фізичні особливості радіаційно-структурної модифікації ковалентно-сіткового скла As-S Шпотюк Михайло Володимирович Проф. Убізський С.Б. 2018

Home    Ukrainian Journal of Physical Optics

Copyright (c) 2000-2020 by Vlokh Institute of physical optics, Lviv -- All rights reserved.
If you have any comments about this website, please contact  webmaster.